Projektowe charakterystyki energetyczne budynków

Projektowa charakterystyka energetyczna budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem1 w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (§11 ust. 2, pkt 9 a-d) wymagania energooszczędności muszę być spełnione nie tylko w odniesieniu do izolacji termicznej przegród, ale także w odniesieniu dla rozwiązań instalacyjnych.

W związku z powyższym w projekcie konieczne jest określenie wskaźnika nieodnawialnej energii EP [kWh/m2rok] zgodnie z rozporządzeniem ws. metodologii3 oraz warunkami technicznymi2.

Sporządzenie świadectwa i charakterystyki opiera się na tej samej metodologii obliczeniowej. Sporządzanie charakterystyki energetycznej budynku wymaga określenia wszystkich strat ciepła przez przegrody budowlane i wentylację. Do właściwego wyznaczenia EP konieczne jest też określenie zysków ciepła: od słońca oraz zysków wewnętrznych, zależnych od sposobu eksploatacji budynku.

Podstawy prawne

1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008.201.1239 ze zm.).

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008.201.1238 ze zm.).

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008.201.1240).