Przeglądy techniczne budynków


Zgodnie z Ustawą - Prawo budowlane właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do prawidłowego administrowanie obiektami budowlanym w tym do przeprowadzania okresowych kontroli ich stanu technicznego. Ustawa precyzuje, rodzaje poszczególnych kontroli i jak często powinny one być przeprowadzane.

przeglądy techniczne budynków Ponadto niezależnie od terminów ustawowych w przypadku wystąpienia uszkodzenia albo zagrożenia obiektu wywołanego siłami natury lub człowieka, także należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego budynku.

Z obowiązku prowadzenia okresowych przeglądów wyłączone są budynki mieszkalne jednorodzinne oraz elementy budownictwa letniskowego.
Ze względu na okres, co jaki powinny być wykonywane, przeglądy techniczne dzieli się na:

 • półroczne,
 • roczne,
 • pięcioletnie

Półroczny przegląd techniczny dotyczy budowli o powierzchni powyżej 2000 m2 oraz obiektów, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2.

Roczny przegląd techniczny budynku polega na kontroli i ocenie stanu technicznego:

 • instalacji gazowych, przewodów kominowych: spalinowych, dymowych oraz wentylacyjnych,
 • części budowli, które są narażone na szkodliwe działanie czynników zarówno atmosferycznych jak i tych związanych z eksploatacją danego budynku,
 • instalacji służących ochronie środowiska.

W ramach pięcioletniego przegląd techniczny budynku sprawdzeniu podlega m.in.:

 • instalacja elektryczna i piorunochronna,
 • stanu techniczny obiektu i jego przydatność do użytkowania,
 • estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Po każdej kontroli sporządzany jest protokół zawierający opis stanu technicznego budynku oraz wykaz koniecznych do przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych.

Nasi inżynierowie i technicy posiadają niezbędne uprawnienia do przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych w każdym zakresie:

 • przeglądy instalacji gazowych,
 • przeglądy ogólnobudowlane,
 • przeglądy instalacji oraz urządzeń służących ochronie środowiska,
 • przeglądy kominiarskie.

Zapewniamy tym samym kompleksowe i profesjonalne usługi związane prowadzeniem kontroli stanu technicznego budynków.